top of page

תקני בנייה ירוקה בעולם

תקן 5281 - בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה) הוא  תקן וולונטרי, המתייחס לרוב סוגי המבנים בישראל (מגורים, משרדים, מסחר, חינוך, בריאות וכד') בבנייה חדשה ומבנים לשיפוץ משמעותי, תוך דירוג מבנים בהתאם לניקוד על עמידה בתנאי סף נושאיים

 

בשנת 2014 הוכנסה העמידה בדרישות המינימליות של התקן כחלק מתקנת הבנייה בפורום ה - 15 ומרבית העריות הגדולות בארץ

bottom of page