top of page

תקן ישראלי 5281 לבנייה ירוקה

 

התקן הישראלי לבנייה ירוקה ('בניינים שפגיעתם בסביבה פחותה'), תקן 5281, שודרג והורחב משמעותית בשנת 2011, במסגרת שיתוף פעולה מקיף בין המשרד להגנת הסביבה, מכון התקנים הישראלי, משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה. לעומת התקן הישן, שכלל רק בנייני מגורים ומשרדים, מגדיר התקן המחודש שבעה תקנים נפרדים לסוגי מבנים שונים: בנייני מגורים, משרדים, מוסדות בריאות, מבני ציבור, מסחר, מבני חינוך ומבני תיירות. בקרוב יתווספו לתקן שני פרקים נוספים: מבני תעשייה ושכונות מגורים.

 

תקן 5281 החדש מקיף תשעה תחומים עיקריים הנוגעים לכל בניין ירוק: אנרגיה, קרקע, מים, חומרי בנייה, בריאותם ורווחתם של משתמשי המבנה, פסולת, תחבורה, ניהול אתר הבנייה וחדשנות. כל תחום מתחלק לנושאי משנה הכוללים קריטריונים למדידה ולהערכה, והניקוד נקבע לפי העמידה בדרישות המפורטות. בניין זוכה בתואר 'בניין ירוק' אם עמד בדרישות המינימום בכל אחד מהתחומים, ובמספר תנאי סף נוספים הנוגעים להקטנת החתימה הסביבתית של המבנה. מעבר לתנאי המינימום מחולק התקן לחמש דרגות: מכוכב אחד ועד לחמישה כוכבי איכות. שיטת ההסמכה והניקוד נוחה ליישום, ותואמת סטנדרטים בינלאומיים - כמו LEED האמריקאי, BREEAM הבריטי ו-Green Star האוסטרלי.  

בניין חדש הצובר 55 נקודות לפחות (לרבות הניקוד של תנאי הסף), יקבל דירוג ויוגדר כבניין חדש ירוק.

דירוג בניינים בני קיימה - בנייה חדשה

ניקוד כולל

בניין חדש ירוק כוכב אחד 55 עד 64

בניין חדש ירוק שני כוכבים 65 עד 74

בניין חדש ירוק שלושה כוכבים 75 עד 82

בניין חדש ירוק ארבעה כוכבים 83 עד 89

בניין חדש ירוק חמישה כוכבים 90 או יותר

 

פרק האנרגיה לדוגמא  (פרק מס' 1) בתקן לבנייה בת קיימה מחולק לשני חלקים:

1. ביצועים אנרגטיים של הבניין;

2. מערכות הבניין.

כמו כן, קיימת בתקן לבנייני מגורים חלוקה משנית בפרק האנרגיה בין בניינים בעלי מערכות משותפות לכל הבניין לבניינים בעלי מערכות עצמאיות דירתיות:

מערכות משותפות לכלל הבניין הכוונה למערכות בבניינים אשר בהם האמצעים לבקרת האקלים מסופקים ומנוהלים - בצורה ריכוזית. דוגמה לכך יכולה להיות בתי אבות או מגורי תלמידי בהם קיימות מערכות משותפות למיזוג אויר, הסקה,

אוורור וכדומה.

מערכות עצמאיות דירתיות הכוונה למערכות בבנייני דירות )"בניינים משותפים"( או בבתים פרטיים בהם האמצעים -

לבקרת האקלים מסופקים ומנוהלים על ידי דיירי יחידות הדיור. לדוגמה: בניינים בהם יחידות מיזוג האוויר, וההסקה הן - עצמאיות בכל יחידת דיור.

לחלוקה זו אין ביטוי בתוך מאפייני התקן אך היא קיימת בניקוד המרבי שניתן לצבור בפרק האנרגיה עבור כל אחד מסוגי ) המבנים. בשני המקרים מעודד התקן את שיפור הביצועים האנרגטיים של הבניין באמצעות תכנון ביו אקלימי )חלק 1.1

אולם במקרה של בניינים בעלי מערכות עצמאיות דירתיות מאפשר התקן לצבור בחלק זה יותר ניקוד מאשר במקרה של בניינים בעלי מערכות משותפות לכלל הבניין.

 

בבנייני דירות )"בניינים משותפים"( המאופיינים במערכות דירתיות, מאפשר התקן צבירה של 29 נקודות בחלק הראשון של פרק האנרגיה ) 1.1 ביצועים אנרגטיים של הבניין(, במטרה לעודד את ההיבטים הפסיביים בתכנון המבנה, וזאת מכיוון

שהמערכות בבניינים אלו הן עצמאיות, כלומר לא תמיד מסופקות ע"י הקבלן/ יזם עם הבניין, ואין לפרויקט שליטה על היעילות האנרגטית של המערכות אותן רוכש ומתקין המשתמש באופן עצמאי כגון מערכות מיזוג אוויר ותאורה/נורות.

התקן לבנייה בת קיימה אינו עוסק רק בביצועי הבניין, והוא מעניק ניקוד גם על דרך ניהול האתר בתקופת הבנייה וכן מניח את היסודות לתפעול ותחזוקה ירוקים לאורך חיי המבנה באמצעות עידוד מערכות לניהול אנרגיה, מערכות בקרה לצריכת מים, ומתן חוברות הדרכה לדיירים על מנת שיוכלו להכיר היטב את ביתם ואת המערכות והאלמנטים שהוטמעו בו ולעשות בהם שימוש מיטבי.

 

התקן לבנייה בת קיימה מחולק ל 9 פרקים כאשר כל פרק מתמקד בנושא אחר מתחום הבנייה הירוקה כגון: אנרגיה, מים, - חומרים וכדומה. הפרקים מחולקים למרכיבים הנקראים מאפיינים. המאפיינים מפרטים את הדרישות השונות בהן נדרש הבניין לעמוד על מנת לצבור את הניקוד הניתן באותו מאפיין.

בהתאם לנקודות שנצברו יקבע האם הפרויקט יוכר כפרויקט ירוק וכן הדירוג הסופי של הפרויקט. ניתן לקבל דירוג הנע בין כוכב אחד עבור פרויקט ירוק בדרגה הבסיסית ביותר ועד חמישה כוכבים עבור פרויקט ירוק מצטיין.

על מנת שבניין יוכל להיות מוגדר כבניין ירוק עליו לעמוד בדרישות מחייבות ובתנאי סף. תנאי הסף מבטיחים כי לא יאושר פרויקט כפרויקט ירוק מבלי שנדרש לעמוד במינימום של דרישות בכל אחד מפרקי התקן.

 

התקן לבנייה בת קיימה הינו בעל מבנה זהה בכל פרקיו, כאשר כל פרק מורכב מקבוצת מאפיינים. המאפיינים בעלי מבנה אחיד וכוללים:

כרטיסיית זיהוי מספר המאפיין, שם המאפיין, מספר הנקודות שניתן לצבור באמצעות המאפיין והאם כולל תנאי סף; - מטרה מטרת המאפיין במסגרת בנייה בת קיימה; - קריטריונים להערכה דרישות לביצוע לצורך התאמה לתקן וקבלת ניקוד; -  ראיות נדרשות דרישות ההגשה של הפרויקט למכון התקנים לצורך בדיקת התאמה לתקן והתעדת הבניין כירוק; - הערות מידע נוסף רלוונטי הקשור למאפיין כולל הפניות למסמכים ודרישות נוספות.

 

התקן לבנייה בת קיימה מבוסס על צבירת נקודות בהתאם לביצוע הדרישות המפורטות במאפיינים

השונים. רוב המאפיינים ניתנים להמרה, כלומר צוות התכנון של הפרויקט יכול לבחור מאפיינים שונים שבהם נדרש הבניין לעמוד כדי להגיע לניקוד הכולל.

הבניין יצבור ניקוד לפי כל אחד מהפרקים 9-1 . במרבית הפרקים ישנם מאפיינים הכוללים תנאי סף

שחובה לעמוד בהם לצורך התעדת בניין כבניין ירוק על פי התקן. חלק מתנאי הסף מזכים את הפרויקט

בנקודות וסה"כ ניתן לצבור כ 10 נקודות על בסיס עמידה בתנאי הסף.

 

 

התקן הישראלי לבנייה בת קיימה )"בנייה ירוקה"( הינו תקן מקיף המציג דרישות לבניינים על מנת שיוכלו להיות מוכרים כבניינים ירוקים.

בנייה ירוקה היא בנייה ידידותית לסביבה ולמשתמש, הכוללת חסכון וייעול השימוש במשאבים חדשים, שימוש מחדש ומחזור מרבי של הקיים, וכל זאת תוך חתירה לשמירה על הבריאות ואיכות החיים של כלל המשתמשים במבנה, בהווה

ובדורות הבאים. הבנייה הירוקה כוללת היבטים של העמדה ותכנון המבנה במרחב, מעטפת, פתחים ותגמירים, תשתיות וטכנולוגיות לצד מרכיבים ערכיים, חברתיים ותרבותיים 1 .

התקן לבנייה בת קיימה כולל סדרה של תקנים המפרטים דרישות למספר רחב של סוגי מבנים ביניהם: בנייני מגורים, בנייני משרדים, מוסדות חינוך, בתי מלון ועוד.

מטרתה של סדרת התקנים הישראליים ת"י 5281 לבנייה בת קיימה )"בנייה ירוקה"(היא לצמצם את השפעת הבניינים על - הסביבה.

ניתן להחיל את סדרת התקנים הישראליים ת"י 5281 הן על בניינים חדשים והן על בניינים קיימים (משופצים) העומדים בדרישות ובקריטריונים המפורטים בתקן. בניינים העומדים בדרישות ובקריטריונים אלה יוכרו כבניינים בני קיימה )בניינים - ירוקים(.

התעדה )מתן תעודה( לפי תקני הסדרה יכולה להיות מועילה הן ליזמים והן לצרכנים.היא נותנת ליזמים יתרון שיווקי, מכיוון שהיא מבטיחה את איכותם של הפרויקטים שלהם, ומשמשת מדד לאיכות של הבניין עבור הצרכנים. התקנים מיועדים לשימוש על ידי אדריכלים, מתכננים, יזמים וקבלנים.

 

התקן לבנייה בת קיימה הינו תקן וולונטרי המבוסס על צבירת נקודות בנושאים שונים כגון: אנרגיה, מים וחומרים. באופן זה מאפשר התקן חופש פעולה הן בבחירת רמת המעורבות וההשקעה מצד הפרויקט והן את תחומי הפעילות המרכזיים.

פרויקט יוכר כבניין ירוק ויזכה לדירוג בהתאם להיקף ורמת הביצועים שידגים. ניתן לקבל דירוג לפי חמש רמות של ביצועים, מבניין ירוק כוכב אחד (דירוג בסיסי) ועד בניין ירוק חמישה כוכבים (דירוג מצטיין).

 

באמצעות דירוג על פי חמש רמות ניקוד מאפשר התקן לבנייה בת קיימה לכמה שיותר פרויקטים לקחת חלק בעשייה הסביבתית בישראל ולסייע בקידום סביבת מגורים איכותית יותר, בריאה יותר וחסכונית במשאבים בהתאם ליכולת וההיתכנות הרלוונטית של כל פרויקט.

 

על מנת להבטיח כי כל בניין שיוכר כבניין ירוק יעמוד במינימום של דרישות סביבתיות, נקבעו תנאי סף עבור כל פרויקט בכל אחד מנושאי התקן: אנרגיה, קרקע, מים, חומרים וכדומה.

 

bottom of page